Tel. 8 440 572 38

Priėmimo tvarka

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 SPRENDIMAS

DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2016 m. gegužės 26 d. Nr. T9-94

Skuodas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 2 punktu ir 17 straipsniu, Skuodo rajono savivaldybės taryba            n u s p r e n d ž i a:

 1. Tvirtinti Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).
 1. Pripažinti netekusiu galios Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T9-235 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Petras Pušinskas 

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T9-94 

 

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. 1. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – aprašas) nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustatančius subjektus, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo kriterijus ir procedūrą, asmens socialinės globos poreikio vertinimo, socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo bei asmens siuntimo į socialinės globos namus (toliau vadinama – globos namus) tvarką, asmens (šeimos) teises ir pareigas, informacijos teikimą ir saugojimą, skundų nagrinėjimo tvarką.
 1. 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-211 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 27 d įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Socialinės rizikos vaiko ir likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugsėjo 9 d įsakymu Nr. A1-255 „Dėl Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodikos patvirtinimo“.
 1. 3. Šis aprašas taikomas nustatant individualų socialinių paslaugų poreikį, priimant sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo ir siuntimo į globos namus asmenims, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Skuodo rajono savivaldybėje ir pageidaujantiems gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja Skuodo rajono savivaldybė (toliau vadinama – Savivaldybė) iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams. Socialinių paslaugų, kurios teikiamos papildomai asmens (šeimos) pageidavimu, poreikis nevertinamas.
 1. 4. Nustatant asmens, gyvenančio kartu su šeima, socialinių paslaugų poreikį, kartu nustatomas ir šeimos socialinių paslaugų poreikis.
 1. 5. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, apibrėžtas sąvokas.

II SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKĮ NUSTATANTYS SUBJEKTAI

 1. 6. Savivaldybėje asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato socialiniai darbuotojai:

6.1. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro (toliau – centro) socialinis darbuotojas, paskirtas įstaigos vadovo įsakymu, jeigu dėl socialinių paslaugų gavimo kreipiasi Skuodo miesto gyventojas; 

6.2. Savivaldybės administracijos seniūnijų (toliau – seniūnijų) socialinio darbo organizatorius, jeigu dėl socialinių paslaugų gavimo kreipiasi seniūnijos gyventojas;

6.3. Įstaigos (teikiančios socialines paslaugas) socialinis darbuotojas (toliau – socialinis darbuotojas), jeigu socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu pasikeitė aplinkybės ar asmens sveikatos būklė.

 1. 7. Asmens, rengiamo paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos ir pageidaujančio gauti socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikį nustato šios įstaigos socialiniai darbuotojai, bendradarbiaudami su Savivaldybe, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigą, psichiatrijos ligoninę ar kito tipo sveikatos priežiūros įstaigą arba kurios teritorijoje gyvena asmens šeima, arba, esant poreikiui, bendradarbiaudami su globos namais dėl asmens, patekusio į minėtas įstaigas iš apskrities viršininko socialinių paslaugų įstaigos, kurios savininko teisės ir pareigos perduotos savivaldybei ar Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai) ir kurioje asmuo pradėjo gauti socialines paslaugas iki 2007 m. sausio 1d., bei pageidaujančio gauti paslaugas globos namuose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – valstybės globos namai).

III SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJAI

 1. 8. Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis.
 1. 9. Šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant šeimos narių gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra.
 1. 10. Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas atsižvelgiant ir į asmens poreikių rūšį bei asmens priskyrimą socialinei grupei.
 1. 11. Išskiriamos šios asmens socialinių paslaugų poreikių rūšys:

11.1. asmens poreikiai, kurie gali būti tenkinami bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra;

11.2. asmens poreikiai, kurie gali būti tenkinami socialine globa.

 1. 12. Asmenų socialinės grupės:

12.1. likę be tėvų globos vaikai ir jų šeimos;

12.2. socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos;

12.3. vaikai su negalia ir jų šeimos;

12.4. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

12.5. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;

12.6. socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;

12.7. socialinės rizikos šeimos;

12.8. kiti asmenys.

 1. 13. Vaiko socialinių paslaugų poreikio nustatymas derinamas su ugdymo ir vystymosi poreikiais, atsižvelgiant į įvairių sričių specialistų (Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, švietimo įstaigų, pedagoginės-psichologinės pagalbos tarnybos, sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų specialistų, kurių rekomendacijos turi įtakos nustatant vaiko socialinių paslaugų poreikį) išvadas.

 1. Visais atvejais, nustatant socialinės rizikos vaiko socialinių paslaugų poreikį arba kai vaikui yra nustatyta laikina globa (rūpyba) ir skirta trumpalaikė socialinė globa, nustatomas ir vaiko šeimos socialinių paslaugų poreikis.

 1. 15. Vaiko, likusio be tėvų globos, socialinių paslaugų poreikis nustatomas derinant su vaiko laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) organizavimu, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko globos ir laikinosios globos organizavimą.

 1. 16. Vaikų su negalia ir suaugusių asmenų su negalia bei senyvo amžiaus asmenų socialinių paslaugų poreikio nustatymas derinamas su specialiųjų poreikių nustatymu, vadovaujantis Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygomis bei taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A1-316 „Dėl Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo“.

 1. 17. Socialinės rizikos šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas atsižvelgiant į šeimos narių socialinius įgūdžius ir motyvaciją kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo namuose, šeimoje, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir užtikrinti šeimoje augančių vaikų visapusišką vystymąsi ir ugdymą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais darbo su socialinės rizikos šeimomis bei vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) organizavimą. Teikiant socialines paslaugas socialinės rizikos šeimai, turi būti užtikrinamas ir socialinių paslaugų teikimas vaikams.

 

IV SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO PROCEDŪRA

 

 1. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl specialiųjų socialinių paslaugų gavimo kreipiasi į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar seniūniją pagal gyvenamąją vietą, arba į socialines paslaugas teikiančią įstaigą ir pateikia:

18.1. užpildytą prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 formą), patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (toliau vadinama – prašymą). Asmuo dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo gali kreiptis elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga. Pranešimas apie prašymo gavimą ir vykdymo būklę tą pačią dieną perduodamas į elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulį;

18.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

18.3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);

18.4. duomenų pareiškėjui pateikti nereikia, kai naudojami iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) gauti duomenys arba Savivaldybės duomenų bazėje turimi duomenys;

18.5. kitus dokumentus, reikalingus socialinių paslaugų poreikiui nustatyti (medicininę pažymą apie aktyvią tuberkuliozę, apie infekcines ligas, kai įtariama, kad pageidaujantis gauti paslaugas asmuo (šeima) gali sirgti, pažymą apie paleidimą iš laisvės atėmimo, kardomojo įkalinimo vietos, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ir kitus dokumentus, jei tokie dokumentai buvo išduoti).

 1. 19. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios pats asmuo ar jo įstatyminis atstovas negali to padaryti pats.

 1. 20. Tuo atveju, jei asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas gali kreiptis ir į kitą, ne asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybę.

 1. 21. Asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo prašymas dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo ar socialinės priežiūros socialinės rizikos šeimai teikimo nėra būtinas.

 1. 22. Asmuo rengiamas paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, dėl socialinės priežiūros ar socialinės globos gavimo kreipiasi į minėtų įstaigų socialinius darbuotojus, kurie asmens prašymą ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš šių įstaigų pateikia Savivaldybei, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigą, psichiatrijos ligoninę ar kito tipo stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą arba kurios teritorijoje gyvena asmens šeima, arba Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – departamentui) ar Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – tarnybai) dėl asmens, patekusio į minėtas įstaigas iš apskrities viršininko socialinių paslaugų įstaigos, kurios savininko teisės ir pareigos perduotos Savivaldybei ar Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kurioje asmuo pradėjo gauti socialines paslaugas iki 2007 m. sausio 1 d., bei pageidaujančio gauti socialines paslaugas valstybės globos namuose.

 1. 23. Socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos privalo nustatyti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį (išskyrus atvejus, kai nustatomas socialinės globos poreikis).

 1. 24. Jei asmuo (šeima) pageidauja gauti bendrąsias socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikio nustatyti nebūtina.

 1. 25. Socialiniai darbuotojai nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildydami Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo“, 1 priedą. 

 1. 26. Vertinant asmens socialinių paslaugų poreikį, prioritetas teikiamas alternatyvioms ilgalaikei globai paslaugoms, teikiamoms bendruomenėje, socialinei priežiūrai, trumpalaikei globai, dienos socialinei globai asmens namuose, dienos centre. Jei, nustačius asmens socialinių paslaugų poreikį, padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros nepakanka, atliekamas socialinės globos poreikio nustatymas.

 1. 27. Asmens socialinės globos poreikis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintomis metodikomis.

28 . Asmens socialinės globos poreikis turi būti nustatytas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Esant reikalui, Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu šis terminas gali būti pratęsiamas.

 1. 29. Socialiniai darbuotojai, nustatę asmens (šeimos), socialinių paslaugų poreikį, išvadas bei asmens bylos dokumentus pateikia Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiajam specialistui, kuris organizuoja socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir rengia sprendimo projektą dėl socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo, nutraukimo.

 1. 30. Sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo įstaigų, policijos ir kitų institucijų darbuotojai bei kiti asmenys privalo socialiniams darbuotojams teikti išvadas, būtinas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

 1. 31. Jei socialiniams darbuotojams, atliekantiems vertinimą, reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, jie gali pareikalauti iš asmens papildomų dokumentų, reikalingų poreikiui nustatyti.

 1. 32. Valstybės ir savivaldybių įmonės, įstaigos ir organizacijos Savivaldybės prašymu turi nemokamai teikti jai informaciją, susijusią su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu.

 1. 33. Esant poreikiui, Savivaldybė gali pareikalauti dokumentų, susijusių su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, ir iš kitų institucijų bei įstaigų.

 1. 34. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, Savivaldybė gali priimti sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, nenustačiusi socialinių paslaugų poreikio. Tokiu atveju socialinių paslaugų poreikis turi būti nustatytas suteikus (arba jau teikiant) socialines paslaugas.

 1. 35. Socialinių paslaugų įstaigos socialiniai darbuotojai, nustatę asmens, gaunančio socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikį, išvadas pateikia socialinių paslaugų įstaigos vadovui.

V SKYRIUS

ASMENS SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMAS

 1. 36.Asmens socialinės globos poreikis nustatomas pagal asmens socialinio ir fizinio savarankiškumo vertinimo kriterijus.
 2. 37. Asmens savarankiškumas vertinamas pagal:

37.1. asmens socialinį savarankiškumą. Vertinant asmens socialinį savarankiškumą, apibūdinamos asmens gyvenimo sąlygos, asmens užimtumas, nustatomas asmens sugebėjimas palaikyti socialinius ryšius (su šeima, mokykla, draugais, kaimynais, bendruomene ir kt.), įvertinama asmens motyvacija ir pateikiami socialinių darbuotojų pastebėjimai, apibūdinantys asmens gebėjimus savarankiškai gyventi savo namuose;

37.2. asmens fizinį savarankiškumą. Vertinant asmens fizinį savarankiškumą, atsižvelgiama į jo sveikatos būklę, negalią, organizmo funkcijų sutrikimus, pagalbos poreikį, sugebėjimus savarankiškai atlikti būtiniausius buities darbus ir tenkinti būtinuosius poreikius, įvertinamas pagalbos kasdienėje veikloje poreikis.

 1. 38. Įvertinus asmens socialinį bei fizinį savarankiškumą, nustatomi šie asmens nesavarankiškumo lygiai:
 1. 38. 1. iš dalies nesavarankiškas;
 1. 38. 2. visiškai nesavarankiškas.
 1. 39. Nustatant asmens, gyvenančio kartu su šeima, socialinės globos poreikį, atsižvelgiama į artimųjų gebėjimus bei motyvaciją pasirūpinti vienas kitu.
 1. 40. Nustatę asmens socialinės globos poreikį ir įvertinę, kad asmuo yra savarankiškas ir socialinė globa jam nebūtina, socialiniai darbuotojai teikia išvadą dėl bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros teikimo asmeniui.

VI SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENIUI (ŠEIMAI) SKYRIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 1. 41. Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priima: 
 2. 41.1. Skyriaus vedėjas – Socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugoms socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms, trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugoms: socialinės rizikos, laikinai likusiems be tėvų globos vaikams, be tėvų  globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa.

41.2. Centro vadovas – įstaigos, teikiančios socialines paslaugas patvirtinta tvarka, priima sprendimą dėl teikiamų paslaugų: socialinės priežiūros (pagalbos į namus), dienos socialinės globos paslaugų teikimo sustabdymo iki 6 mėnesių per metus.

 1. 42. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų skyrimo komisija (toliau – komisija), susipažinusi su asmens (šeimos) bylos dokumentais ir išnagrinėjusi socialinio darbuotojo pateiktas poreikio vertinimo išvadas, priima rekomendacinį sprendimą dėl socialinių paslaugų: socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų, dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose ir institucijoje, trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugų institucijoje: vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims skyrimo, sustabdymo, nutraukimo ir pateikia Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Sprendimą, atsižvelgdamas į komisijos narių rekomendacinį sprendimą, priima administracijos direktorius. Komisijos sudėtį ir komisijos veiklos  nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
 1. 43. Skyriaus vyriausiasis specialistas organizuoja komisijos posėdžius, pateikia  komisijai asmens bylos dokumentus ir rekomendacinio sprendimo projektą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo, sustabdymo, nutraukimo.
 1. 44. Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos socialinės rizikos vaikui, ilgalaikės socialinės globos likusiam be tėvų globos vaikui skyrimo gali būti priimamas tik gavus Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą bei sprendimą dėl juridinio asmens ar vaikus globojančios šeimos paskyrimo globė
 1. 45. Tais atvejais, kai socialinės rizikos vaikui ar likusiam be tėvų globos vaikui, kuriam nustatyta laikinoji globa, skiriama trumpalaikė socialinė globa, socialinės rizikos vaiko šeimai skiriama ir teikiama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga.
 1. 46. Sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo asmeniui, rengiamam paleisti ar grįžusiam iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, priimamas Savivaldybės, kurios teritorijoje jis gyveno prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigą, psichiatrijos ligoninę, kito tipo stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą arba kurioje gyvena jo šeima, institucijos nustatyta tvarka.
 1. 47. Sprendimas dėl socialinės priežiūros asmeniui (šeimai) skyrimo priimamas per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo skyriui dienos. Sprendimas dėl socialinės priežiūros socialinės rizikos šeimai skyrimo priimamas nedelsiant, gavus informaciją apie socialinę riziką, nepildant Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formos pagal aprašo 25 punkto.
 1. 48. Sprendimas dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo skyriui dienos. Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo skyriui dienos ir gavus rašytinę informaciją, kad globos namuose yra vieta trumpalaikei socialinei globai gauti.
 1. 49. Jei asmeniui, gaunančiam socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, reikia keisti paslaugų rūšį, šios įstaigos vadovas dėl socialinių paslaugų nutraukimo ir kitų socialinių paslaugų skyrimo kreipiasi į skyrių pateikdamas motyvuotą raštą ir kitus dokumentus.
 1. 50. Paaiškėjus, kad asmeniui, besikreipiančiam dėl socialinių paslaugų (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas), sąmoningai pateikusiam neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pabloginusiam sąlygas, norint gauti socialines paslaugas, socialinių paslaugų teikimas gali būti sustabdytas arba nutrauktas.
 1. 51. Priėmus sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, užpildoma Sprendimo dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo SP-9 forma, patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“.
 1. 52. Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui. Sprendimo originalas įsegamas į asmens bylą.
 1. Priėmus sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę, o vaikui, kuriam nustatyta laikinoji globa, ar socialinės rizikos vaikui – trumpalaikę socialinę globą valstybės globos namuose,  Savivaldybė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiunčia šio sprendimo kopiją ir dokumentus, nurodytus 2, 5 ir 6 punktuose:

53.1.dėl likusių be tėvų globos vaikų, socialinės rizikos vaikų, vaikų su negalia – tarnybai;

53.2. dėl senyvo amžiaus asmenų, suaugusių asmenų su negalia – departamentui.

 1. Savivaldybė, priėmusi sprendimą dėl trumpalaikės socialinės globos, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiunčia šio sprendimo kopiją ir dokumentų, nurodytų 2 priedo 1, 2, 4, 6,7 punktuose, kopijas globos namams, kurie teiks asmeniui trumpalaikę socialinę globą.

VII SKYRIUS

ASMENS SIUNTIMAS Į GLOBOS NAMUS

 1. 55. Asmuo siunčiamas į globos namus ilgalaikei ir trumpalaikei socialinei globai vadovaujantis šiame apraše nustatyta tvarka priimtu sprendimu dėl socialinės globos asmeniui skyrimo globos namuose.
 1. 56. Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą ir globos namų galimybes suteikti reikiamas paslaugas. Apgyvendinant asmenis specialiuosiuose globos namuose, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms šie globos namai yra skirti, asmenims.
 1. 57. Savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo nepriimamas, kai asmuo, apgyvendintas valstybės biudžeto finansuojamoje įstaigoje iki 2007 m. sausio 1 d., pereina į kitus valstybės globos namus. Šie asmenys valstybės globos namuose apgyvendinami tarnybos arba departamento siuntimu. Tarnybai arba departamentui pateikiamas asmens prašymas apgyvendinti valstybės globos namuose ir dokumentas, parvirtinantis, kad asmuo apgyvendintas valstybės biudžeto finansuojamoje įstaigoje iki 2007 m. sausio 1 d. aprašo 2 priedo 3 ir 5 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.
 1. 58. Pieš apgyvendinant asmenį globos namuose ilgalaikei socialinei globai, yra išrašomas asmens siuntimas į globos namus (toliau vadinama – siuntimas). Siuntimą išrašo skyrius, o kai priimtas sprendimas dėl socialinės globos valstybės globos namuose, – tarnyba arba departamentas.
 1. 59. Siuntimas per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas. Tarnybos arba departamento siuntimo kopija pateikiama Savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo.
 1. 60. Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi globos namuose.
 1. 61. Jeigu asmuo neapsigyvena globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.
 1. 62. Asmenį apgyvendinant globos namuose, asmens byla parengiama pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo“ (2 priedą). Ši byla pateikiama globos namams ne vėliau kaip asmens apgyvendinimo dieną.
 1. 63. Jei globos namuose yra laisvų vietų ar globos namuose apgyvendinamas likęs be tėvų globos vaikas, socialinės rizikos vaikas, siuntimas išrašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo priėmimo dienos, o kai siuntimą išrašo tarnyba, – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo gavimo dienos.
 1. 64. Jei globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į Savivaldybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, o tais atvejais, kai asmeniui skirta ilgalaikė socialinė globa valstybės globos namuose, – įasmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, kurią sudaro ir tvarko departamentas arba tarnyba.
 1. Savivaldybės asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti sudaroma pagal sprendimų dėl socialinės globos skyrimo priėmimo datą. Tais atvejais, kai sprendimai dėl socialinės globos skyrimo priimami ta pačia data keliems asmenims, atsižvelgiama ir į jų prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti pateikimo datą.
 1. 66. Savivaldybė gali apgyvendinti asmenį globos namuose be eilės – skubos tvarka, išskyrus atvejus, kai asmuo apgyvendinamas valstybės globos namuose. Valstybės globos namuose be eilės asmuo gali būti apgyvendinamas trumpalaikei socialinei globai.
 1. 67. Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.
 1. 68. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių asmuo, įrašytas į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės globos namuose, nebus apgyvendintas šiuose globos namuose, sprendimą dėl socialinės globos skyrimo priėmusi Savivaldybė per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo privalo informuoti departamentą arba tarnybą.
 1. Tarnyba arba departamentas turi teisę neišduoti siuntimo į valstybės globos namus tais atvejais, kai Savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos skyrimo valstybės globos namuose prieštarauja socialinių paslaugų skyrimą ir teikimą reglamentuojantiems teisės aktams. Tarnyba arba departamentas apie tai turi informuoti Savivaldybę.

VIII SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) TEISĖS IR PAREIGOS

 1. 70. Asmuo (šeima) turi teisę į informacijos ir dokumentų apie asmenį (šeimą) konfidencialumą.
 1. 71. Asmuo, jo globėjas, rūpintojas privalo teikti socialiniams darbuotojams informaciją, susijusią su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimu. Asmuo (šeima) atsako už pateikiamų vertinti duomenų tikrumą bei informacijos teisingumą.

IX SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE ASMENĮ (ŠEIMĄ), GAUNANTĮ SOCIALINES PASLAUGAS, SAUGOJIMAS

 1. 72. Skyrius interneto svetainėje skelbia informaciją apie savivaldybės teikiamas socialines paslaugas, savivaldybės socialinės globos įstaigas ir laisvas vietas jose, socialinės globos kainas, laukiančių savivaldybės eilėje ilgalaikei socialinei globai gauti asmenų skaičių.
 1. 73. Duomenis apie gyventojams skirtas, teikiamas ir neskirtas socialines paslaugas skyrius ir socialines paslaugas teikiančios įstaigos registruoja Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).
 1. 74. Informacija apie asmenį (šeimą), gaunantį socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, kaupiama ir saugoma asmens byloje.
 1. 75. Asmeniui mirus, asmens byla užbaigiama įsegant į bylą mirties liudijimo kopiją, byla sutvarkoma ir perduodama saugoti į archyvą.

X SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 1. 76. Socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadas, sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo, įrašymą į Savivaldybės asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, siuntimą į globos namus asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Savivaldybės administracijos direktoriui. Šiais atvejais Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu turi būti sudaryta komisija, kuri pakartotinai nustatytų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.
 1. 77. Socialinis darbuotojas, kaltas dėl netinkamo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.
 1. 78. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, socialinių paslaugų poreikio nustatymo ar asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už jas vertinimo išvadas, sprendimus dėl šių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas).
 1. 79. Nustatęs pažeidimus dėl asmens socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, poreikio nustatymo ar jų skyrimo, teikimo, asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už šias paslaugas vertinimo, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas turi kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių ir pareikalauti pašalinti trūkumus.
 1. 80. Ginčai dėl Savivaldybės institucijos, tarnybos, departamento ar Socialinių paslaugų priežiūros departamento priimtų sprendimų (neveikimo) nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. 81. Už tvarkos aprašo vykdymą atsakingi Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, seniūnijų socialinio darbo organizatoriai, savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos. Asmenys, vykdantys tvarkos aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 1. 82. Socialiniai darbuotojai, įvertinę asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį,  vertinimo išvadas bei asmens (šeimos) bylos dokumentus per 10 dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikia skyriui.
 1. 83. Skyriaus specialistai tikrina pateiktą informaciją, turinčią įtakos socialinėms paslaugoms gauti, rengia sprendimų projektus dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ar nutraukimo. Kiekvieną mėnesį organizuoja komisijos posėdį, surašo posėdžio protokolą. Išsiunčia spendimų kopijas ir kitus dokumentus tarnybai arba departamentui, globos namams, socialinių paslaugų įstaigoms, kuriose bus teikiamos asmeniui (šeimai) skirtos socialinės paslaugos.
 1. 84. Skyrius interneto svetainėje skelbia informaciją apie savivaldybės teikiamas socialines paslaugas, savivaldybės socialinės globos įstaigas ir laisvas vietas jose, socialinės globos kainas, laukiančių savivaldybės eilėje ilgalaikei socialinei globai gauti asmenų skaičių.
 1. 85. Tvarkos aprašo kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas, kuris skiriant asmeniui (šeimai) socialines paslaugas tikrina socialinių darbuotojų pateiktas asmens (šeimos) poreikio socialinėms paslaugoms vertinimo išvadas.